Integrations-Hilfe
Integrations-Hilfe 

Schmerzen - Beschwerden

Lesen - Read - Lecture - قراءة

Hilfsblatt - Help sheet - lame auxiliaire - ورقة المساعدة
20161103_So gehts - Gesundheit-Körperste[...]
PDF-Dokument [466.5 KB]

Hören - Hear - Audition - سمع

Anleitung - Instructions
Anweisung EN.mp3
MP3-Audiodatei [77.5 KB]
Anleitung - instructions
Anleitung FR.mp3
MP3-Audiodatei [93.5 KB]
Anleitung - تعليمات
Memo 002.mp4
MP3-Audiodatei [195.0 KB]

Sehen - See - Vue - رؤية